Thông tin tên miền

Lượt truy cập

  Home
  Kế hoạch thực hiện chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị
  Tin Tức GDTXTB
  Thứ bảy, 06 Tháng 4 2013 16:06

  KẾ HOẠCH

   Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về

  "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" năm 2013.

  Căn cứ vào hướng dẫn Kế hoạch số 78–KH/QU ngày 21/2/2013 của  Quận ủy Tân Bình về học tập chuyên đề năm 2013 “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt các cấp”, Kế hoạch số 84–KH/QU ngày 19/3/2013 của  Quận ủy Tân Bình về việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Chi bộ Trung tâm Giáo dục thường xuyên Tân Bình đề ra kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “ trong năm 2013 như sau:

  1. Mục đích – Yêu cầu

            a. Tiếp tục nâng cao nhận thức về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về mục đích, yêu cầu của Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tập trung vào phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, gắn với chủ đề xuyên suốt của cà nhiệm kỳ XI của Đảng.

            b. Đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức của  Hồ Chí Minh tiếp tục đi vào nề nếp trong sinh hoạt của chi bộ và trung tâm. Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về việc học tập, làm theo phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương của Bác Hồ, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

            c. Tiếp tục giáo dục cho tập thể cán bộ giáo viên công nhân viên Trung tâm nhận thức sâu sắc hơn về những đạo đức trong sáng của Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến trong tư tưởng, tình cảm, ý thức tu dưỡng đạo đức, phấn đấu, rèn luyện làm theo cách sống và làm việc mẫu mực của Hồ Chí Minh.Thực hiện đúng Mỗi thầy cô giáo là tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo để học sinh noi theo.

            d. Phối hợp cuộc vận động với các phong trào hành động cách mạng, các cuộc vận động và hoạt động văn hóa đang tiến hành trong Đảng và xã hội.Tạo sự thống nhất cao trong nhận thức của cán bộ, đoàn viên, nhà giáo và người lao động ở đơn vị về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, xem đây là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên hàng ngày, là trách nhiệm cụ thể thiết thực của mọi cán bộ, đoàn viên, nhà giáo và người lao động.

  2. Nội dung học tập và hình thức tiến hành.

  2.1. Nội dung học tập:

  Chi bộ tiếp tục triển khai học tập và thực hiện “ làm theo “ gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phổ biến kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống cho cán bộ giáo viên công nhân viên với những nội dung sau:

  a. Học tập và làm theo phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công tác, trong quan hệ hàng ngày với nhân dân, gần dân, vì dân, tôn trọng dân… Tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành một nội dung sinh hoạt thường xuyên gắn với thực hiện tốt chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

  b. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tự liên hệ bản thân, đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo, chú ý mối quan hệ với nhân dân ở địa phương, cơ quan công tác, gắn với thực hiện Nghị quyết trung Ương 4, Quy định về những điều đảng viên không được làm và Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đáng viên nhất là cán bộ lãnh đạo các cấp.

  c. Chi bộ xây dựng và thực hiện các biện pháp nâng cao hiệu quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương và thực hiện theo yêu cầu nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt các cấp.

  d. Chi bộ tiếp tục thực hiện làm theo những chuẩn mực đạo đức, tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm hoạt động của trung tâm. Chú trọng những phẩm chất yêu nước, hết lòng vì tổ quốc, vì nhân dân; hết lòng phục vụ nhân dân, trách nhiệm cao trong công việc, nêu gương sáng về đạo đức luôn gần gũi, gắn bó vời nhân dân.

  2.2. Hình thức tiến hành:

  2.2.1/ Đối với chi bộ, đảng viên:

  a. Căn cứ vào hướng dẫn Kế hoạch số 78–KH/QU ngày 21/2/2013 của  Quận ủy Tân Bình về học tập chuyên đề năm 2013 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt các cấp”, cấp ủy và lãnh đạo Trung tâm GDTX chuẩn bị nội dung học tập và thảo luận từ các tài liệu, liên hệ để xây dựng đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, giáo viên công nhân viên của Trung tâm GDTX. Cụ thể các nội dung được phân bổ theo thời gian như sau:

  - Tháng 03 và 04/2013: Học tập, thảo luận, đề ra phương hương phấn đấu. theo về phong cách quần chúng trong tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ chí Minh gắn với Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 về những điều đảng viên không được làm.

  - Tháng 05 và 06/2013: Học tập, thảo luận, đề ra phương hương phấn đấu. theo về phong cách dân chủ gắn với Nghị quyết trung ương 4 “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay “

  - Tháng 07, 08 và 09/2013: Học tập, thảo luận, đề ra phương hương phấn đấu. theo về phong cách nêu gương gắn với Quy định 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ chủ chốt.

  * Lưu ý: Cấp ủy, lãnh đạo Trung tâm tiếp tục đưa nội dung học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên trong sinh hoạt chi bộ. Trong đó chú ý hơn đến việc “ làm theo “ trong năm 2013. Trong từng tháng, quý, chi bộ chọn vấn đề còn hạn chế của cá nhân, tập thể để thảo luận biện pháp khắc phục phù hợp với tình hình và hoàn cảnh cụ thể của Trung tâm.

  - Tháng 10, 11 và 12/2013 đảng viên tự kiểm điểm trước tập thể chi bộ về những nội dung đã đăng ký làm theo

  b. Các đảng viên trong chi bộ tiếp tục thực hiện:

  - Đăng ký trong Sổ đăng ký tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh năm 2013.

  - Thực hiện Bản đăng ký phương hướng tu dưỡng, rèn luyện lối sống của đảng viên theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh theo chủ đề năm 2013 “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt các cấp” gắn với thực hiện Nghị quyết trung ương 4 “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay “, Quy định những điều đảng viên không được làm và Quy định 101-QĐ/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt.

  Bản đăng ký viết thành 02 bản, 01 lưu tại chi bộ để theo dõi, 01 bản do cá nhân lưu để thường xuyên đối chiếu và kiểm tra việc làm của bản thân để cuối năm đảng viên tự kiểm điểm trước tập thể chi bộ về những nội dung đã đăng ký.

  - Tiếp tục thực hiện sinh hoạt về những bài học đạo đức Bác Hồ trong sinh hoạt chi bộ thường kỳ hàng tháng và tiến hành tổ chức các chuyên đề, hội thảo về Bác, kểể lại gương điển hình người thật việc thật trong đơn vị, ngòai xã hội về học tập, làm theo đạo đức Bác Hồ.

  2.2.2/ Đối với đội ngũ cán bộ giáo viên công nhân viên:

  - Tiếp tục thực hiện 01 bản đăng ký tu dưỡng, học tập và làm theo đạo đức Bác Hồ theo chủ đề năm 2013. Lưu ý, ở mỗi năm học mới phải có đối chiếu, rút kinh nghiệm những hạn chế, tồn tại của năm học trước.

  - Tham dự bài viết kể lại gương điển hình của chính bản thân, đồng nghiệp, bạn bè, người thân gia đình trong quá trình thực hiện học tập, làm theo đạo đức Hồ Chí Minh

  2.2.3/ Đối với học sinh:

  a. Tiếp tục tham dự Hội thi kể chuyện, giới thiệu gương điển hình người thật, việc thật của chính bản thân, bạn bè, gia đình…tiêu biểu mà mình biết để nhân rộng mẫu sống đẹp trong toàn trung tâm ( mỗi lớp ít nhất 01 gương điển hình ).

  Vòng loại cụ thể tổ chức hội thi kể chuyện như sau:

  - Tháng 02/2013: khối 11 ( 02/3/2013 )

  - Tháng 03/2013: khối 12 ( ngày 30/3/2013 )

  - Tháng 04/2013: khối 10 ( ngày 27/4/2013 )

  Vòng chung kết xếp hạng: ngày 19/5/2013

  b. Tiếp tục đóng góp sách, truyện để bổ sung cho Tủ sách Bác Hồ.

  Việc triển khai, thực hiện “ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chì Minh” năm 2013 là một trong những nội dung có ý nghĩa chính trị lớn của toàn Đảng, toàn dân. Ví thế, Chi ủy chi bộ Trung tâm GDTX Tân Bình đề nghị các cán bộ đảng viên, giáo viên, công nhân viên khẩn trương và nghiệm túc thực hiện đúng theo kế hoạch này để góp phần đạt hiệu quả cao trong nhiệm vụ  công tác giáo dục trong năm 2013.

  BÍ THƯ CHI BỘ

  PHAN MINH KHOA

   

   

  Tiện ích

  Tìm kiếm Tùy Chỉnh

  (Nhập từ khoá không dấu)


  Email TTGDTX Tân Bình

  sideBar


  Thiết kế: TTGDTX Tân Bình.
  Bản quyền thuộc về TTGDTX Tân Bình © 2009 -