Thông tin tên miền

Lượt truy cập

  Home Kế hoạch Kế hoạch chuyên môn NH 2012- 2013
  Kế hoạch chuyên môn NH 2012- 2013
  Tài nguyên
  Thứ tư, 22 Tháng 8 2012 00:00

  KEÁ HOAÏCH CHUYEÂN MOÂN THAÙNG

   NAÊM HOÏC 2012-2013

   

  Thaùng

  Noäi dung coâng vieäc

  Ghi chuù

  8/2012

  -Học bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, chính trị hè.

  -Tập huấn kỹ năng sử dụng máy tính CASIO (23/8/2012).

  - Khai giaûng khoùa hoïc thaùng 8/2012.

  -Trieån khai keá hoaïch  naêm hoïc 2012-2013 vaø bieân cheá caùc lôùp.

  -Hoïp toå chuyeân moân+ thaûo luaän keá hoaïch naêm hoïc + ñaêng kyù danh hieäu thi ñua + Lập PPCT môn học.

  -Thi tin học A (26/8/2012)

  -Thi HKII lớp 11B khóa tháng 1/2012 (16,17,18/8/2012)

  - ÑH. phhs  caùc lôùp ( 26/8 – 09/9 ).

   

  9/2012

  -Khai giaûng năm học mới 2012-2013 (5/9).

  -Ñaêng kyù danh saùch GV thanh tra (10/9)

  -Thi AV bng A (09/9). Tin học (23/9)

  -Trieån khai keá hoaïch döï thi giaûi toaùn nhanh baèng maùy tính Casio FX.

  -Trieån khai keá hoaïch hoïc AV baèng A cho lớp 10 (12/9). Học nghề PT cho lớp 11. Học chéo buổi cho lớp 12.

  - Hoàn tất PPCT môn học của các tổ bộ môn.( dựa trên PPCtr của BGD và PP số tiết của TT).

  -Trieån khai keá hoaïch Thanh kieåm tra sö phaïm.

  - Caùc toå ñaêng kyù chuyeân ñeà cho naêm hoïc

  - Duyeät keá hoaïch naêm hoïc

  -Dự giờ giáo viên mới

  -Chuyên đề bộ môn : Hóa học-Lịch sử

   

  10/ 2012

  -Döï thi giaûi toaùn nhanh baèng maùy tính casio FX lôùp 9,12(27/10/2012)

  -Döï thi Tin hoïc A ( 21/10/2012 )- ngoaïi ngöõ B,C ( 07/10/2012 )

  -Dự giờ giáo viên mới

  -Thực hiện học chéo buổi + Học nghề cho các khối lớp cấp III

  -Phaùt ñoäng thi ñua ñôït 1 töø 14/10 ñeán 14/11/2012 veà chuyeân moân: döï giôø- thao giaûng- soå saùch chuyeân moân ( soå ñieåm caù nhaân – soå baùo giaûng –soå sinh hoaït toå- soå PPCT theo caáp hoïc vaø khoùa hoïc.

  -Trieån khai chuyeân ñeà chuyeân moân Cuïm

  -Thanh tra TT ( Trung taâm ) : 03 giaùo vieân.

  - Kieåm tra thieát bò daïy hoïc BTVH

  -Thöïc hieän chuyeân ñeà moân :Sinh +Tiếng Anh + Vật lý

  -Sở giáo dục kiểm tra, dự giờ chuyên môn theo kế hoạch

   

   

   

   

   

   

   

  11/ 2012

   

   

   

   

   

   

  -Thöïc hieän thao giaûng chuyeân ñeà Cuïm Chuyeân moân ( theo lòch ).

  -Sô keát thi ñua ñôït 1 chaøo möøng ngaøy 20/11.

  -Kieåm tra soå saùch ñôït 1 : Giaùo aùn – soå đieåm caù nhaân – soå chuû nhieäm ) – 15/11/2012

   -Thi Tin hoïc ( 25/11 ) – Ngoaïi ngöõ A ( 04/11 )

  -Kieåm tra boä phaän : THTN

  -Thanh tra TT ( Trung taâm ) : 04 GV

  -Boài döôõng hoïc vieân giaûi toaùn nhanh baèng maùy tính Casioâ ( thaùng 11/2012 ñeán 02/2013)

  - Chuaån bò kieåm tra CMC-GDTTSBC 2012

  -Thöïc hieän chuyeân ñeà moân: Văn, toán, hóa

  - Lên kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi cấp thành phố

  - Dự giờ giáo viên mới

   

   

  12/ 2012

  -Thanh tra toaøn dieän taïi TT : 03 GV

  -Thanh tra boä phaän : THTN

  -Thi HKI khoùa thaùng 8/2012 (khoái 6 àkhối 11 : 17à22/12/2012)

  -Thi Tin hoïc ( 23/12/2012  ) Thi Avaên B,C : 02/12

  -Ñaêng kyù thao giaûng toå + döï giôø

  -Kieåm tra hoà sô CMC-BTTiH 2012.

  -Thi HKI khoái 9 – 12 theo ñeà SGD ( 17-29 thaùng 12/2012 )

  - Thöïc hieän chuyeân ñeà moân tiếng Anh (Cấp TP) + Lịch sử

   

   

  01 /

  2013

  - Sô keát HKI, trieån khai nhieäm vuï HKII

  -Boài döôõng hoïc vieân gioûi thi caáp TP ( thaùng 1+2+3 )

  -Sô keát HKI – Phaùt ñoäng thi ñua ñôït 2 : 01/2013 ñeán 03/02/2013

  -Thi Ngoaïi ngöõ A: 06/1/2013 .Tin học : 27/1/2013

  -Thanh tra TT ( Trung taâm ) : 02 Gv

  - THöïc hieän chuyeân ñeà moân Lyù

   

  02 / 2013

  -Trieån khai ngoaïi khoùa veà “ Lòch söû ÑAÛNG CSVN “.

  - Boài döôõng HV gioûi caáp thaønh phoá

  - Giaùo vieân ñaêng kyù thao giaûng toå + döï giôø.

  - Chuaån bò ngaân haøng ñeà thi TN.BT THPT.

  - Thöïc hieän chuyeân ñeà moân Hóa

  - Thi Tin học: 23/02/2013

   

   

  3 / 2013

  -Thi hoïc vieân gioûi  Thaønh phoá ( 30/ 3 / 2013 ).

  -Thi hoïc vieân gioûi maùy tính CASIO ( theo lòch cuûa Boä )

  -Thanh tra boä phaän : THTN

  -Thanh tra toaøn dieän : 01 GV

  -Ngoaïi khoùa daõ ngoaïi tìm hieåu veà Di tích lòch söû  vaên hoùa ( Toå vaên – Sö)

  - Chi Ñoaøn : Tham quan trieån laõm “ Thanh nieân vôùi ngheà nghieäp “.

  -Thi ngoaïi ngöõ B: 10/3/2013 .Thi tin hoïc: 24/3/2013

  -Giaùo vieân kyù thao giaûng toå + döï giôø.

  -Döï chuyeân ñeà Cum

  -Thöïc hieän chuyeân ñeà moân Vaên

   

  4 / 2013

  -Chuaån bò oân thi TN BT. THPT .

  -Thi tin hoïc (28/4-Tröng Vöông) – Thi Ngoaïi ngöõ A  ( 07/4/2013 )

  -Kieåm tra HKII theo lịch SGD khoái 9 + 12 (töø 16-28/4/2013).

  -Laøm hoà sô thi TNBTTHCS-BTTHPT + kieåm tra hoà sô thi toát nghieäp.

  -Oân taäp thi TN BT THPH : 22/4 ñeán 19/5

  -Thöïc hieän chuyeân ñeà moân Toaùn-Tin

   

  5 / 2013

  -Troïng taâm oân thi toát nghieäp vaø thi keát thuùc khoùa hoïc ( 16/5 ) .

  -Kieåm tra cheùo hoà sô thi TN BTTHPT - Xeùt TN BTTHCS (Tuaàn 2 thaùng 5/2013)

  - Thi ngoại ngữ B :05/5. Tin học: 19/5/2013

  -Thi HKII khoùa thaùng 8 / 2012 ( 9 thaùng ): Từ 29/4 à04/ 5 /2013

  *Thi TN BT . THPT (Theo lòch Boä GD & ÑT ).

   

   

   

   

  Tiện ích

  Tìm kiếm Tùy Chỉnh

  (Nhập từ khoá không dấu)


  Email TTGDTX Tân Bình

  sideBar


  Thiết kế: TTGDTX Tân Bình.
  Bản quyền thuộc về TTGDTX Tân Bình © 2009 -