Thông tin tên miền

Lượt truy cập

  Home Bài giảng Hướng dẫn thực hiện công tác XMC và giáo dục tiếp tục sau biết chữ và hoạt động trung tâm học tập cộng đồng năm 2013
  Hướng dẫn thực hiện công tác XMC và giáo dục tiếp tục sau biết chữ và hoạt động trung tâm học tập cộng đồng năm 2013
  Tin Tức GDTXTB
  Thứ tư, 13 Tháng 3 2013 14:04

  HƯỚNG DẪN

  THỰC HIỆN CÔNG TÁC XÓA MÙ CHỮ VÀ GIÁO DỤC TIẾP TỤC SAU KHI BIẾT CHỮ, TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG NĂM 2013

  Kính gởi: Uỷ Ban Nhân Dân và Ban chỉ đạo xóa mù chữ – phổ cập giáo dục 15 phường của quận Tân Bình.

  - Căn cứ chỉ thị số 2737 / CT-BGDĐT  ngày  27/07/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2012 - 2013;

  - Căn cứ công văn chỉ đạo số 5297/BGDĐT-GDTX về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2012- 2013 đối với GDTX của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

  - Căn cứ Văn bản 2205 /GDĐT-VP ngày 21/8/2012 hướng dẫn nhiệm vụ ngành năm học 2012-2013 của Sở Giáo Dục &Đào Tạo Tp Hồ Chí Minh;

  - Căn cứ báo cáo số 2527/ BC- GDĐT-GDTX ngày 18/9/2012 hướng dẫn nhiệm vụ các TTGDTX  năm học 2012 -2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

  - Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Tân Bình lần thứ X (nhiệm kỳ 2010-2015);

  -  Căn cứ chương trình, số 04/CTr-UBND, ngày 31/01/2013 của Ủy Ban Nhân Dân quận Tân Bình về điều hành thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trên lĩnh vực văn hoá xã hội quận Tân Bình năm 2013;

   - Căn cứ yêu cầu thực tế về công tác xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ của Quận nhà .

  Trung Tâm Giáo dục thường tuyên quận Tân Bình Hướng dẫn những công tác trọng tâm về xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ thực hiện trong năm 2013 như sau:

  I/ Những công tác chính:

  1. Lên kế hoạch thực hiện công tác xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ và Trung tâm học tập cộng đồng năm 2013,

  2. Nhập hoàn chỉnh danh sách đối tượng và xác minh cập nhật danh sách đối tượng xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ từ 15t – 35t và trên 35t đến 60 tuổi,

  3. Thực hiện chỉ tiêu xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ

  4. Thực hiện chiến dịch Ánh sáng văn hóa hè,

  5. Điều tra  yêu cầu học tập theo kế hoạch hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng, để tổ chức các hoạt động Trung tâm học tập cộng đồng .

  6. Cập nhật số liệu phục vụ kiểm tra công nhận chuẩn quốc gia xóa mù chữ năm 2013

  II/ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

  1. Lên kế hoạch công tác xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ, Trung tâm học tập cộng đồng  năm 2013 tại phường:

  Ban chỉ đạo xóa mù chữ – phổ cập giáo dục phường dựa trên đặc điểm tình hình của địa phương lên kế hoạch thực hiện công tác xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ năm 2013. Trong kế hoạch và biện pháp thực hiện cần nêu rõ công tác điều tra xác minh, cập nhật danh sách đối tượng – vận động đối tượng ra lớp, duy trì sĩ số và thời điểm cần tập trung thực hiện để hoàn thành chỉ tiêu giao.

  2. Nhập hoàn chỉnh danh sách đối tượng từ 15 tuổi đến 60 tuổi có trình độ văn hóa dưới lớp 5 và xác minh cập nhật danh sách đối tượng xóa mù chữ (Mù chữ hoàn toàn ,MC lớp 1 ,MC lớp2, lớp 3 ) và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ (lớp 4, 5) từ 15t – 35t (sinh từ năm 1998 – 1978) và trên 35t đến 60 tuổi (sinh năm 1953)

              Qua công tác điều tra năm 20012 các phường đã nhập danh sách những đối tượng xóa mù chữ, nay để hoàn chỉnh danh sách, thống kê được trình độ dân trí trên địa ban phường,ban chỉ đạo  xóa mù chữ – phổ cập giáo dục quận đề nghị đến ban chỉ đạo  xóa mù chữ – phổ cập giáo dục phường nhập hoàn chỉnh danh sách và  xác minh danh sách đối tượng xóa mù chữ và cập nhật số liệu năm 2013 (số đối tượng chuyển đi, chuyển đến).Theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo đối với ngành Giáo dục thường xuyên, các đối tượng đã được xóa mù chữ nay tiếp tục vận động ra học các lớp Giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ (lớp 4 + 5 ) để tiếp tục học các lớp giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ và thi công nhận hoàn thành bậc  tiểu học hệ bổ túc..

  3. Thực hiện chỉ tiêu xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ

  Ban Chỉ đạo xóa mù chữ – phổ cập giáo dục phường cho tiến hành vận động và mở lớp xóa mù chữ ngay từ các tháng đầu năm để kịp hoàn thành chỉ tiêu xóa mù chữ năm 2013. Mức tính hoàn thành chỉ tiêu phải hết mức III.

  Đối với các phường đã hoàn thành xóa mù chữ mức III cho nhân dân, phải tiến hành vận động số đối tượng ra học các lớp giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ đến hết bậc tiểu học hệ bổ túc văn hóa để tránh tái mù chữ..

   Đối tượng từ 15t – 25t cần tập trung vận động học hết tiểu học nhằm góp phần năng cao tỉ lệ phổ cập giáo dục và trình độ dân trí trên địa bàn phường.

  Lớp giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ: số học viên tối thiểu của 1 lớp giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ theo chỉ tiêu giao là 5 học viên. Các phường có thể tổ chức lớp riêng hoặc học ghép với các lớp phổ cập.

  *Lưu ý: Sau khi vận động ra học xóa mù chữ, các phường đăng ký số lượng và lập danh sách dự kiếm tra các mức trước mỗi quý để Trung tâm lên dự trù kinh phí và phát sổ đầu bài và sổ điểm danh theo đúng qui chế.

  4. Thực hiện chiến dịch Ánh sáng văn hóa hè:

  - Để góp phần sớm hoàn thành chỉ tiêu giao hàng năm, vào đầu tháng 5 các Ban chỉ đạo xóa mù chữ – phổ cập giáo dục phường chuẩn bị danh sách đối tượng xóa mù chữ để vận động ra học; và danh sách đoàn viên nòng cốt để tham gia giảng dạy.

  Phường trọng điểm thực hiện chiến dịch : phường 9+10 +15

  Các phường còn lại hưởng ứng chiến dịch ánh sáng văn hóa.

    5. Điều tra phiếu yêu cầu học tập theo kế hoạch hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng

               Theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào Tạo cũng như của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh các Trung tâm học tập cộng đồng tại các phường phải thực hiện điều tra phiếu yêu cầu học tập để lên kế hoạch hoạt động và thực hiện kế hoạch và lập dự toán sử dụng kinh phí xóa mù chữ.

  6. Cập nhật số liệu phục vụ kiểm tra công nhận chuẩn quốc gia xóa mù chữ:

  Khác với năm trước, năm nay sẽ tiến hành kiểm tra vào tháng 11/2013, vậy các Ban chỉ đạo phường cho tiến hành thực hiện chỉ tiêu trước tháng 11/2013 để cập nhật vào sổ xóa mù chữ và tổng hợp số liệu trong tháng 11/2013.

  Trên đây là nội dung hướng dẫn về công tác xóa mù chữ và Giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ  năm 2013. Đề nghị các phường tổ chức thực hiện để đảm bảo kế hoạch của quận.

  Nơi nhận:                                                                                                      

  - Như trên                                                                                                            

  - BCĐ/CMC-PCGD Quận (để b/c)

  - Lưu.

                                                                                                                  

  Đính kèm:

  1.      Mẫu danh sách  đối tượng xóa mù chữ (từ 15-45 tuổi)

  2.      Mẫu danh sách  đối tượng xóa mù chữ (từ 46-60 tuổi)

  3.      Mẫu danh sách  đối tượng giáo dục sau khi biết chữ (từ 15-45 tuổi)

  4.      Mẫu danh sách  đối tượng giáo dục sau khi biết chữ (từ 46-60 tuổi)

  5.      Mẫu danh sách  học viên xóa mù chữ năm 2013

  6.      Mẫu danh sách  học viên giáo dục sau khi biết chữ năm 2013

  7.      Mẫu danh sách  giáo viên xóa mù chữ và giáo dục sau khi biết chữ năm 2013

  8.      Mẫu biểu tổng hợp kết quả xóa mù chữ và giáo dục sau khi biết chữ năm 2013

  9.      Mẫu báo cáo thống kê xóa mù chữ - giáo dục sau khi biết chữ

  10. Mẫu biểu tổng hợp kêt quả xóa mù chữ năm 2013

  11. Mẫu kết quả hoạt động Trung tâm học tập cộng đồng

  12. Mẫu điều tra nhu cầu học tập

  LƯU Ý:

  ·       Mẫu 1,2,3,4: Nhập từ biểu điều tra năm 2012 có cập nhật năm 2013

  ·       Mẫu 5,6,7 : Phường nào có mở lớp cần báo cáo vào thời điểm mở lớp để BCĐ quân  tổng hợp và chỉ đạo chương trình giảng dạy mới

  ·       Mẫu 8,9,10,11 :Các BCĐ phường thực hiện và gởi về Trung tâm Giáo dục thường xuyên trước ngày 15/5/2013 để quận tổng hợp báo cáo về SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, theo mẫu báo cáo hàng năm vào tháng 5, tháng 9 và tháng 12. 

   

   

   

   

  Tiện ích

  Tìm kiếm Tùy Chỉnh

  (Nhập từ khoá không dấu)


  Email TTGDTX Tân Bình

  sideBar


  Thiết kế: TTGDTX Tân Bình.
  Bản quyền thuộc về TTGDTX Tân Bình © 2009 -