Thông tin tên miền

Lượt truy cập

  Home Kiểm định Chất lượng Quyết định HĐ tự đánh giá
  Qđ hội đồng tự đánh giá
  Chuyên môn
  Chủ nhật, 01 Tháng 5 2016 09:23

  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  THÀNH PHỐ.HỒ CHÍ MINH
  TRUNG TÂM GDTX TÂN BÌNH

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số:            /QĐ-GDTX.

  Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2016

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc thành lập Hội đồng tự đánh giá.

  GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM GDTX TÂN BÌNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  Căn cứ Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định Về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên;

  Căn cứ công văn số 8987/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên;

  Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị,

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Nay thành lập Hội đồng tự đánh giá của Trung tâm GDTX Tân Bình gồm các Ông, Bà có tên sau:

  01.  Ông Phan Văn Việt

  Giám đốc Trung tâm

  Chủ tịch

  02.  Bà Phạm Thị Thúy Nhài           

  Phó Giám đốc Trung tâm

  Phó Chủ tịch

  03.  Ông Nguyễn Văn Tiến

  Phó Giám đốc Trung tâm

  Phó Chủ tịch

  04.  Ông Nguyễn Đình Phú

  CTCĐ – Tổ trưởng giáo vụ

  Ủy viên

  05.  Ông Lương Quang Đức

  Tổ trưởng tổ Lý

  Ủy viên

  06.  Ông Đỗ văn Lộc

  Tổ trưởng tổ Toán

  Ủy viên

  07.  Bà Nguyễn Thị Tuyết Vân

  Tổ trưởng tổ Hóa

  Ủy viên

  08.  Bà Triệu Thị kim Loan

  Tổ trưởng tổ Văn

  Ủy viên

  09.  Ông Nguyễn Mạnh Cường

  Tổ trưởng tổ Sử – Địa -GDCD

  Ủy viên

  10.  Bà Danh Thị Huyền Trân

  Tổ trưởng tổ Sinh

  Ủy viên

  11.      Bà Huỳnh Thị kim Nên

  Tổ trưởng tổ Anh Văn

  Ủy viên

  12.      Ông Nguyễn Khắc Vũ

  Trưởng ban Thanh tra ND

  Ủy viên

  13.      Ông Trần Công sang

  Trợ lý thanh niên

  Ủy viên

  14.      Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền

  Thư ký HĐGD

  Thư ký

  Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ triển khai tự đánh giá theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký;

  Điều 4. Trưởng các phòng ban chức năng, các cá nhân có liên quan và các Ông, Bà có tên nơi Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

  Nơi nhận:

  -         Như Điều 4;

  -        Sở GD&ĐT (để báo cáo);

  -        Lưu: VT, HCQT.

  GIÁM ĐỐC

   

   


  Phan Văn Việt

   

   

   

  Tiện ích

  Tìm kiếm Tùy Chỉnh

  (Nhập từ khoá không dấu)


  Email TTGDTX Tân Bình

  sideBar


  Thiết kế: TTGDTX Tân Bình.
  Bản quyền thuộc về TTGDTX Tân Bình © 2009 -